THX202H – Switching power supply controller IC

THX202H Datasheet PDF learn more.

Part number : THX202H

Functions : This is a kind of semiconductor, Switching power supply controller IC.

Pin arrangement :

Package information :

Manufacturer : THX

Image :

THX202H Datasheet PDF

The texts in the PDF file :

THXTHXTHXTHX THXTHXTHXTHXTHX DataSheet THXTHXTHXTHXTHX ·¢ÐÐÈÕÆ £º 2006.8.1 Îĵµ±àºÅ £º SPEC202H0608A1 THXTHXTHXTHX THXTHXTHXTHXTHX THX202H ¡¾ ¿ª¹ØµçÔ´¿ØÖÆÆ÷¼¯³Éµç· ¡¿ THX Micro-elec. ͨ »ªÐ¾Î¢µç×Ó THX202H ¸ßÐÔÄܵçÁ÷ģʽ PWM¿ª¹ØµçÔ´¿ØÖÆÆ÷ °æ±¾ÀúÊ· ÈÕÆÚ 2005 £® 9£® 1 2006 £® 8£® 1 °æ±¾ËµÃ÷ µÚÒ»°æ ÐÞ¶©°æ £¬ Ôö¼ÓÄÚÈÝ £¬ ÍêÉƲÎÊý ÐÞ¶© °æ±¾ WB,ChenA James B Ŀ¼ ¸ÅÊö ¡¢ Ìص㠡¢ Ó¦ÓÃÁìÓò · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 ÄÚ²¿µç·²Î¿¼¿òͼ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 Òý½Å¹¦ÄÜÃèÊö · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 ¼«ÏÞ²ÎÊý · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5 ÍƼö¹¤×÷Ìõ [ … ]

THX202H PDF File

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.