CIR2272AN – Built-in RF amplification fixed code decoder

CIR2272AN Datasheet PDF learn more.

Part number : CIR2272AN

Functions : This is a kind of semiconductor, Built-in RF amplification fixed code decoder.

Pin arrangement :

Package information :

Manufacturer : Chiprui

Image :

CIR2272AN Datasheet PDF

The texts in the PDF file :

ÄÚÖà RF ·Å´ó¹Ì¶¨Âë½âÆ÷ ¸ÅÊö CIR2272AN ÊÇÒ»¿îÄÚÖà ËüºÍ ¼¯³Éµç·£¬ ºÏ ½µÍÁË ´Ó¶øó·ùÈļò»¯²úÆç¡£ ¹¦Ü ÓЧµÄÅ»¯Á˲úÆ·ç ¼õÉÙ¹¤ò¡£ ú²³±¾ ·µÄÉè¼Æ¡£ Ò£¿Ø±¨¾¯µÈ¹¤ÁìÓò¡ ¸Ã²úÆ·¹ãºÓ¦ÚÒ£¿ØÅÁå¡¢ Ò£¿Øª¹¡¢ 312 ×éÂë¡£¼õÉÙÁËÖصĸÅÊü¯³ CIR2262A ×î¸ß¿ÉÒÔé Åä¶ÔʹÓᣠRF ·Å RF ·Å´ó¹Ì¶¨Âë½â CIR2272AN ÌØÐÔ ¡ö ¡ö ¡ö ¡ö ¡ö ¡ö ¾ßÓÐ ÄÚÖà ÄÚ²¿·Å´óÔöÒæÎȶ¨ ¾ßÓй¤×÷ģʽ¿ÉÑ¡¦Ü ²ÉÓà DIP ·â×° COMS ¹¤ÒÕ¼¯³Éµç· RF ·Å´óģʽ RF ÐźÕûεç· ²úÆ· CIR2272AN-M4 CIR2272AN-L4 ·â×° DIP-18 DIP-18 ¹Ü½Å ÁÐͼ Ó¦ ÷¶Î§ ¡ö ¡ö ¡ö Ò£¿Ø±¨¾¯µÈ Ò£¿Øª¹ Ò£¿ØÃÅÁå Õñµ´ ç×èÆ¥Åä±í CIR2262A 2.2M¦¸ 1.8M¦¸ 1M¦¸ CIR2272AN 820K¦¸ 680K¦¸ 360K¦¸ REV 0.1 2005.07 © CIR,INC.2005 Free Datasheet http:// CIR2272AN µçÆø²ÎÊý £¨ ²ÎÊý µçԴѹ ¾²Ì¬µçÁ÷ ¹¤×÷µçÁ Çý¶¯µçÁ÷ ÊäÈë¸ßµçƽ ÊäÈëµÍçƽ Õñµ´ÆÂÊ Temp=25¡æ£¬ ·ûºÅ VDD ISB IDD IOH VIH VIL f VDD=3.0V£© ²âÊÔÌõ¼þ ×îСֵ 1.8 OSCI=0V£» Vcc=3.0V£¬ Vcc=4.5V£¬ Vcc=5.0V£¬ DIN=0V VOH=1.3V VOH=2.8V VOL=3.3V 2 65 -2 -4 -5 0.7VDD 0 ROSC=680K¦¸ 90 VDD 0.3VDD ROSC=680K¦¸ µäÐÍÖ ×î´óÖµ λ 7.0 10 ¦Ì ¦Ì V A A mA mA mA V V KHz µ¥ ¹Ü½Å ¦Ä ˵Ã÷ ¹Ü½Åº PIN18 1-6 PIN20 1-6 ¹Ü½ÅÃû³Æ I/O µØÖ·Âë¹Ü½Å¡£ ˵Ã÷ CIR2272AN ͨ¹ý¼ì²âÕÁùÌõÈ×´¬µÄܽŠÀ´È·¶¨ bit0¡ª bit5 µÄ±àÂ벨ÐΡ£Ã¿¸ö¹Ü½Å¾ù·Ö±ðÉΪ °¡ 0¡± ¡¢ °¡ 1¡±»ò¡° f¡± µØÖ·Âë¹Ü½Å»òÊý¾Ýä³ö¡£ 7-8 10-13 14 15 16 17 18 9 7-8 12-15 16 17 18 19 20 9 10-11 A6/D5-A 11/D0 I/O ¡°Ã¿¸ö¹Ü½ÅÉ·Ö±ðΪ Êý¾Ý [ … ]

CIR2272AN PDF File

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.